top of page

O projekte

Popis projektu

V Indexe rodovej rovnosti, ktorý pravidelne vydáva Európsky inštitút pre rodovú rovnosť dosiahlo Slovensko v oblasti zamestnávania a práce celkové skoré 66,8 bodov. Počas svojho života pracujú ženy na Slovensku menej rokov ako muži. Kým muži pracujú počas svojho života na Slovensku až 37 rokov, ženy pracujú len 32 rokov, čo je stále menej ako priemer Európskej únie (EÚ). Väčšina žien na Slovensku pracuje na plný úväzok. Tie ženy, ktoré pracujú na čiastočný úväzok zväčša nevedia nájsť vhodnú prácu na plný úväzok alebo im zamestnávateľ nevie umožniť pracovať na plný úväzok pre nedostatok práce.

Ciele projektu

Stav rodovej rovnosti na Slovensku nie je povzbudzujúci. Povedomie o rodovej rovnosti a jej dôležitosti v slovenskej spoločnosti stagnuje a je do veľkej miery ovplyvnene rôznymi stereotypmi, predsudkami, hoaxami a klamlivými šírenými najmä v online priestore. Z tohto dôvodu sa projekt zameriava na šírenie osvety a zvyšovania povedomia a o rodovej rovnosti  medzi mladými ľuďmi, ktorí získavajú svoje prvé skúsenosti s pôsobením na pracovnom trhu (prostredníctvom vzdelávania a prace s mládežou, komunikačnej kampane), mapovaním stavu rodovej rovnosti na pracovisku a potrieb zraniteľných skupín (prostredníctvom verejných konzultácií), scitlivovaním zamestnancov a zamestnankýň pracujúcich v súkromnom sektore (prostredníctvom vzdelávania a prace s dospelými) a sieťovaním odborníkov a odborníčok na národnej a európskej úrovni zameraným na výmenu dobre praxe a podporu sociálnych inovácii v oblasti rodovej rovnosti.

Výsledky projektu

  • Verejne konzultácie so zamestnancami a zamestnankyňami

  • Verejne konzultácie so zamestnávateľmi

  • Komunikačná kampaň

  • Vzdelávanie a práca s mládežou 

  • Scitlivovacie aktivity pre dospelých

  • Medzinárodná konferencia v oblasti rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života

O Nórskych grantoch

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003.

Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur.

 

Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

 

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

bottom of page