top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Ako médiá informujú o násilí na ženách?

Updated: Nov 4, 2022

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva predstavilo výskumnú správu z monitoringu médií, ktorá analyzovala spôsob informovania o násilí na ženách za rok 2020.Cieľom výskumnej správy bolo analyzovať, aké médiá informujú o násilí na ženách, o akých formách násilia sa najčastejšie hovorí a akým spôsobom je toto násilie v médiách zobrazované.


Za jedno z hlavných zistení považujeme rozdielny prístup autorov a autoriek k informovaniu o násilí na ženách. Ženy sa častejšie ako muži zaoberajú násilím ako fenoménom s upozorňovaním na jeho celospoločenské aspekty vrátane rodovej nerovnosti ako príčiny násilia. Častejšie tiež zmieňujú opatrenia na prevenciu násilia a zverejňujú kontakty na inštitúcie a organizácie, na ktoré sa ženy zažívajúce násilie môžu obrátiť.


Ukázalo sa tiež, že väčšinu spomínaných prípadov násilia tvorí fyzické násilie. Z hľadiska početnosti zmienok nasledujú sexuálne a psychické násilie, minimálne bolo spomínané ekonomické násilie na ženách. Najčastejšie sa zobrazujú extrémne formy násilia, napríklad vražda alebo znásilnenie. Takéto zneviditeľňovanie miernejších, ale o to častejších foriem násilia v mediálnom priestore môže spôsobovať nižšiu mieru ich rozpoznávania v spoločnosti.


Výskumnú správu je dostupná na www.snslp.sk

Comments


bottom of page