top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Platená otcovská dovolenka

Novela Zákonníka práce a ďalších predpisov zavádza dva týždne plateného voľna pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Ide o transpozíciu smernice Európskej únie o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami do právneho poriadku SR.Právo na platenú otcovskú dovolenku novela zavádza z dôvodu zabezpečenia podmienok pre vytvorenie puta medzi otcami a deťmi už v ranom veku detí, podporu rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a lepšie zosúladenie ich pracovného a súkromného života. Otcovia tak budú môcť rozvíjať vzájomné rodičovské zručnosti a tiež pomáhať v domácnosti. Zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky môže aspoň čiastočne prispieť k znižovaniu nerovností medzi mužmi a ženami a odstráneniu diskriminácie žien.

Σχόλια


bottom of page