top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Prečo vzdelávať o rodovej rovnosti?

Na pracovnom trhu sa stretávame s mnohými prejavmi nerovnosti medzi mužmi a ženami. V tomto kontexte je veľmi dôležité vzdelávať o rodovej rovnosti už v mladom veku. Vďaka projektu podporenému z Nórskych grantov je to však možné!

Rodová nerovnosť sa prejavuje nielen v platových rozdieloch, ale aj v stereotypoch a predsudkoch, ktoré majú vplyv na to, aké práce sú považované za typicky mužské alebo ženské, a aké príležitosti sú jednotlivcom ponúkané.


O čom vzdelávame?


Jednou z tém sú napríklad stereotypy, ktoré sa viažu k určitým povolaniam a činnostiam. Starostlivosť o deti a domácnosť je často prisudzovaná ženám. Zamestnávatelia môžu predpokladať, že ženy tak nebudú schopné pracovať na plný úväzok, čo môže ovplyvniť ich kariérny rast. Vyučovanie o tejto problematike môže pomôcť žiakom a žiačkam uvedomiť si, ako stereotypy ovplyvňujú rozhodovanie a voľbu kariéry.


Kvalita práce a segregácia na pracovnom trhu ostáva na Slovensku problematická. Zamestnanosť žien v odvetviach ekonomiky s nízkym platovým ohodnotením je vysoká a prístup žien k lepšie plateným pozíciám je limitovaný. Medzi takéto odvetia radíme najmä školstvo, sociálne služby a zdravotníctvo. Len na ilustráciu, v školstve na Slovensku pracuje viac žien ako mužov. Ženy však obsadzujú najmä nižšie a menej platené pozície (napr. učiteľka, vychovávateľka, asistentka učiteľa/učiteľky) kým muži obsadzujú vedúce a manažérske pozície (napr. riaditeľ).


Ak máte záujem o vzdelávacie aktivity, môžete nás kontaktovať na vzdelavanie@snslp.sk

Kommentare


bottom of page