top of page
  • Writer's pictureSNSĽP

Rodová rovnosť na pracovisku má stále priestor na zlepšenie

Updated: Aug 23, 2023

Slávnostne sme spustili projekt na podporu rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku. Otváracia konferencia sa konala za účasti odbornej verejnosti a vystúpili na nej výkonná riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová, analytik Daniel Dujava z Inštitútu finančnej politky, filmový kritik Peter Konečný, zakladateľka organizácie RISOTO Ľubica Rozborová a výskumníčky Michaela Ujházyová a Radka Vicenová zo SNSĽP.Východiskom projektu je napríklad fakt, že len 3,2 % žien pracuje na manažérskej pozícii, či to, že prístup k lepšie plateným pracovným pozíciám je pre ženy veľmi obmedzený.


Taktiež pociťujeme výrazný platový rozdiel medzi ženami a mužmi, ktorý v súčasnosti predstavuje 18 % a v mnohých prípadoch sa diskriminácia prejavuje u žien aj z dôvodu ich rodinného vzťahu, čo prispieva k prehlbovaniu platových rozdielov. Dezinformácií o rodovej rovnosti je mnoho a rodové stereotypy sú v slovenskej spoločnosti hlboko zakorenené.Dúfame, že aj tento projekt prispeje k zvýšeniu povedomia odbornej i laickej verejnosti a osloví ako tvorcov politík, tak aj zamestnávateľov/ky a zamestnancov/kyne. Hlavným cieľom projektu je bojovať proti dezinformáciám v oblasti rodovej rovnosti a zlepšiť uplatňovanie rodovej rovnosti nielen vo vzťahu k majoritnej spoločnosti, ale aj vo vzťahu k zraniteľným skupinám (napr. Rómske komunity).

Comments


bottom of page