top of page

Pravidlá súťaže „Zatoč so stereotypmi“

 1. Organizátor súťaže
  Organizátor súťaže „Zatoč so stereotypmi“ (ďalej ako "súťaž") je Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej ako "organizátor").

 2. Účel súťaže
  Hlavným účelom súťaže je prostredníctvom audiovizuálneho materiálu poukázať na stereotypy a predsudky, s ktorými sa stretávame doma, na pracovisku, v škole, v spoločnosti.

 3. Termín konania súťaže
  Súťaž prebieha od 25.3.2024 do 31.5.2024

 4. Účastníci súťaže
  Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci a žiačky stredných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií individuálne, alebo prostredníctvom navštevovanej školy (ďalej ako "súťažiaci)". Školy, ktoré do súťaže prihlásia a pošlú diela svojich žiačok a žiakov, sú zodpovedné za súhlas rodičov/zákonných zástupcov s účasťou v súťaži a zverejnením audiovizuálneho diela na ďalšie účely a činnosť Strediska bez nároku na honorár.

 5. Pravidlá súťaže
  Súťažiaci sa do súťaže môžu zapojiť vo dvoch kategóriách, ako jednotlivec a ako kolektív. Súťažiaci/súťažiaca nad 18 rokov sa môže prihlásiť sám/sama, do 18 rokov ho/ju prihlasuje jeho zákonný zástupca.
  Do súťaže bude zaradený každý súťažiaci/súťažiaca, ktorý/á zverejní počas doby trvania súťaže video s dĺžkou trvania do 1 minúty, ktorého témou budú rodové stereotypy. 
  Súťažiaci dávajú svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami súťaže a zaväzujú sa ich rešpektovať a dodržiavať. V prípade, že bude súťažiaci/súťažiaca postupovať v rozpore s týmito pravidlami (napr. nebude autorom zaslaného diela), vyhradzuje si organizátor právo vyradiť súťažiaceho/súťažiacej zo súťaže. Zo súťaže budú vylúčené diela obsahujúce vulgarizmy, urážlivé, hanlivé, či iné nevhodné slová.

 6. Práva a povinnosti organizátora
  Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, vrátenie jej platnosti, či súťaž ukončiť alebo zrušiť.
  Organizátor nezodpovedá za nedoručené oznámenie o výhre v prípade zmeny poštovej adresy alebo emailovej adresy.

 7. Autorské právo a licencie
  Zaslaním audiovizuálneho diela organizátorovi súťažiaci udeľujú organizátorovi súhlas s jeho zverejnením. Autorské práva zostávajú autorovi/autorke audiovizuálneho diela. Právo na zverejnenie zostáva organizátorovi súťaže.
  Organizátor nie je povinný poskytnutú licenciu využiť. Organizátor je oprávnený poskytnúť tretej osobe práva z licencie úplne alebo z časti, a to najmä v záujme zverejnenia a šírenia informácií o priebehu a výsledkoch súťaže a súčasne tiež v rámci napĺňania svojich obchodných zámerov.
  Školy sú zodpovedné za zabezpečenie súhlasu so zverejnením audiovizuálneho diela nimi prihláseného súťažiaceho/súťažiacej.

 8. Hodnotenie diel zaradených do súťaže
  Súťažné príspevky hodnotí odborná porota, ktorú určil organizátor. V každej kategórii porota vyberá prvé, druhé a tretie miesto. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu zloženia poroty v ktoromkoľvek štádiu súťaže. Proti hodnoteniu poroty sa nie je možné odvolať, jej rozhodnutie je konečné a nemenné, s výnimkou prípadov, keď bude následne po vyhodnotení súťaže zistené, že účastník/účastníčka súťaže získal cenu na základe nepravdivých údajov či porušenia pravidiel súťaže.
  Výherca/výherkyňa bude o víťazstve informovaný/á najneskôr do 07.06.2024. Zároveň sa s organizátorom dohodne na vyzdvihnutí a odovzdaní ceny.

 9. Súťažné ceny
  Poskytovateľom cien do súťaže je Organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo oceniť aj iné audiovizuálne diela, na nižších pozíciách, ktoré určila porota. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž zrušiť a neudeliť žiadnu výhru.
  Vyhlásenie výsledkov súťaže s uvedením výhercov/výherkýň zverejní organizátor na webovej stránke www.rodoveste
  reotypy.com.
  Výhra je neprenosná.

  Odovzdanie výhry výhercovi/výherkyni bude podmienené:
  • Písomným súhlasom Výhercu/výherkyne so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v rozsahu oznámených osobných údajov, pre účely súťaže a plnenia jej podmienok, s odkazom na informácie zverejnené na webovej stránke Organizátora.
  • Písomným súhlasom výhercu/výherkyne s obstaraním obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov osoby pri preberaní výhry s tým, že tieto záznamy môžu byť ďalej bezodplatne použité najmä na marketingové účely Organizátora.
  • Odovzdaním resp. zaslaním videa Organizátorovi v plnom rozlíšení. • Písomným súhlasom s udelením bezodplatnej výhradnej licencie Vyhlasovateľovi - práva na použitie a verejné šírenie Videa Výhercu v akejkoľvek forme (zdieľať, rozširovať, predávať, požičiavať alebo prenajímať a udeľovať sublicenciu, upravovať ho a pozmeňovať) a to časovo a teritoriálne neobmedzene. Vyhlasovateľ nie je povinný túto licenciu použiť. Všetky podmienky pre odovzdanie výhry musia byť splnené súčasne.

bottom of page