top of page
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Laurinská 18, 811 01 Bratislava

02/208 501 14

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je nezávislou vnútroštátnou inštitúciou na podporu a ochranu ľudských práv a orgánom pre rovnaké zaobchádzanie. Bolo zriadené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva a jeho mandát ďalej vymedzuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Plní nezastupiteľnú úlohu v oblasti ochrany a presadzovania ľudských práv a rovnakého zaobchádzania.
bottom of page