top of page

Na ceste k rodovej rovnosti v Európe

26. – 27. Septembra 2023, Hotel Sorea Regia, Bratislava

Ambíciou konferencie je pomôcť identifikovať spoločné stratégie na dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom v rôznych profesionálnych sférach a zároveň zabezpečiť rodovú rovnosť. Cieľmi konferencie je taktiež preskúmať možnosti zosúladenia pracovného a osobného života vo výskumných a akademických profesiách a nájsť spôsoby, ako zamedziť diskriminácii začínajúcich vedeckých pracovníčok; identifikovať opatrenia na prevenciu sexuálneho obťažovania na pracovisku, s dôrazom na rôzne sektory a vzdelávacie prostredie, a zároveň riešiť širšiu diskrimináciu na základe rodovej identity; ako aj skúmať rôzne prístupy k zosúladeniu pracovného a osobného života v rôznych krajinách a identifikovať prekážky a riešenia v rámci rodovej rovnosti.

Svoju účasť potvrďte vyplnením prihlášky, ktorú nájdete na tomto prihlasovacom linku. 

Účasť na konferencii je bezplatná.

Termín prihlasovania je do 6.9.2023.

Program konferencie

Pdf verzia je dostupná na stiahnutie a čítanie tu.

Informácie o rečníkoch a rečníčkach a ich príspevkoch sú dostupné tu.

Online stream bude na stránke Facebook.

26. Septembra 2023

08.30 - 09.00

09.00 - 09.30

09.30 - 10.30

 

10.30 - 11.00

11.00 - 12.15

SEKCIA I

SEKCIA II

SEKCIA III

12.15 - 13.30

13.30 - 14.30

 

14.30 - 15.45

SEKCIA I

 

 

 

 

 

 

SEKCIA II

 

SEKCIA III

15.45 - 16.00

 

16.00 - 17.00

19.00

Registrácia

 

Otvorenie konferencie

 

PANELOVÁ DISKUSIA: Zosúlaďovanie pracovného a osobného života ako priorita európskych politík

Dr. Miguel de la Corte-Rodríguez | odborník na rodinnú politiku a rodovú rovnosť pre Španielsko, vedecký pracovník KU Leuven

PhDr. Silvia Porubänová | sociologička, odborníčka v oblasti rodovej rovnosti, výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Tatjana Pladere, MSc, PhD. | mimoriadna profesorka Lotyšskej Univerzity v Rige, členka správnej rady Asociácie začínajúcich výskumných pracovníkov a pracovníčok v Lotyšskej republike

Prestávka

 

PARALELNÉ SEKCIE

 

Zosúlaďovanie pracovného a osobného života vo výskumných a akademických profesiách

 

Diskriminácia začínajúcich vedeckých pracovníčok – prípadová štúdia

Anete Ilves, MA, PhD. | právnička, Kancelária verejného ochrancu práv Lotyšská republika

Rodová rovnosť vo vedeckých a akademických profesiách

PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD. | odborná referentka/vysokoškolská učiteľka, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra sociálnych štúdií a etnológie

Príklady skúmania zosúlaďovania pracovného a osobného života

 

Diskriminácia rodičov v pracovnoprávnych vzťahoch

Mgr. Michaela Šinaľ | právnička sekcie rovného zaobchádzania,  Kancelář veřejného ochránce práv ČR

Mgr. Jakub Konečný | vedúci výskumného úseku, Kancelář veřejného ochránce práv ČR

Zosúlaďovanie pracovného a osobného života v učiteľských profesiách

Mgr. Veronika Michvocíková, PhD. | odborná asistentka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. | dekanka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky

Zosúlaďovanie pracovného a osobného života na Slovensku

Mgr. Anna Máriássyová | výskumníčka, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Mgr. Michaela Ujházyová, PhD. | vedúca výskumnej činnosti, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Mgr. Radka Vicenová, PhD. | výskumníčka, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Sexizmus v práci, sexizmus v podnikaní

 

Rodová diskriminácia na pracovisku v kontexte judikatúry Súdneho dvora EÚ

JUDr. Viera Petrášová, PhD. | Združenie lesníčiek

Rodová vyváženosť v riadiacich funkciách v politike EÚ

JUDr. Mária Havelková, PhD. | zástupkyňa riaditeľky, Ústav klinického právneho vzdelávania, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M. | odborná asistentka, Katedra ekonómie a financií, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

Rod a umelá inteligencia

Mgr. et Mgr. Jana Novohradská | konzultantka pre agendu umelej inteligencie a ženy v digitálnej dobe, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zaostrené na sexizmus v pomáhajúcich profesiách

PhDr. Zuzana Draková, PhD. | prodekanka pre rodovú rovnosť, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Obed

 

PANELOVÁ DISKUSIA: Spolupráca v presadzovaní rodovej rovnosti v pracovnej oblasti

Mgr. Zuzana Pavlíčková, LL.M. | vedúca externej činnosti a medzinárodných vzťahov Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Antra Boča, MSc, PhD. | vedecko-výskumná pracovníčka Lotyšskej Univerzity v Rige, členka správnej rady Asociácie začínajúcich výskumných pracovníkov a pracovníčok v Lotyšskej republike

Mgr. Dalimila Solnická | vedúca úseku inšpekcie povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov, Štátny úrad inšpektorátu práce ČR

Helle Ruusing | poradkyňa pre komunikáciu, Úrad komisára pre rodovú rovnosť a rovnaké zaobchádzanie v Estónsku

PARALELNÉ SEKCIE

 

Zosúlaďovanie pracovného a osobného života

 

Úloha antidiskriminačných orgánov v podporovaní zosúlaďovania pracovného a osobného života na príklade angažovania sa Kancelárie komisára pre ľudské práva v transpozícii Smernice 2019/1158 v Poľsku

prof. AJP, dr hab. Aleksandra Szczerba | Kancelária Komisára pre ľudské práva v Poľsku, Univerzita J. P. v Gorzów Wielkopolski

 

Politické prístupy brániace reforme rodinnej politiky zvyšujúcej rodovú rovnosť v Českej republike

Mgr. Lucie Novotná, MA | vedecko-výskumná pracovníčka, Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálnych vied, Masarykova Univerzita Brno

Vplyv rodového rozdelenia starostlivosti o rodinu a domácich prác na profesionálny život pracujúcich žien v Bosne a Hercegovine

Ivona Ražnatović, MA, PhD. | poradkyňa pre komunikáciu a medzinárodnú spoluprácu, Kancelária verejného ochrancu práv v Bosne a Hercegovine

Sexuálne obťažovanie

Prípadové štúdie riešených podnetov KVOP ČR

JUDr. Iva Palkovská, PhD. | právnička odboru rovného zaobchádzania, Kancelář veřejného ochránce práv ČR

 

Monitoring a advokačná činnosť pre efektívnejšiu prevenciu sexuálneho obťažovania

Anastasia Chalkia, PhD. | poradkyňa pre ľudské práva, Národná komisia Grécka pre ľudské práva

Prípady sexuálneho obťažovania vo vzdelávaní

Mgr. Michal Horváth | školiteľ v oblasti ľudských práv, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Mgr. Veronika Michelčíková | právnička, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

 

Sexuálne obťažovanie v ozbrojených silách

JUDr. Mária Blehová | Tím pre integráciu síl NATO Slovensko

Rod, intersekcionalita a diskriminácia v pracovnej oblasti

Intersekcionalita rodovej identity a zdravotného znevýhodnenia

Mgr. Viera Hincová | psychologička a lektorka v oblasti inklúzie vo vzdelávaní, A Centrum

Zamestnávanie LGBTIQ ľudí vo verejnom sektore

Mgr. Karel Suda | právnik odboru rovného zaobchádzania, Kancelář veřejného ochránce práv

 

A Vy koľko máte rokov? Skúsenosti žien s diskrimináciou v práci vo vyššom veku

Mgr. Michaela Ujházyová, PhD. | vedúca výskumnej činnosti, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

 

Prestávka

PANELOVÁ DISKUSIA: Chceme (naozaj) zastaviť sexuálne obťažovanie v pracovných kolektívoch?

 

Mgr. Veronika Valkovičová, PhD. | sociálna vedkyňa, Sociologický ústav SAV,

Pedagogická fakulta UK

Mgr. Andrea Fábiková, PhD. | vedecko-výskumná pracovníčka, Centrum rodových štúdií, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Tamara Čipková, PhD. | odborná asistentka Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

JUDr. Eva Janovičová | ochrankyňa práv Masarykovej univerzity Brno

Ing. Oľga Pietruchová, MA | expertka na rodovo podmienené násilie, UNHCR

Večerný program

TOTO! je príbeh ilustrácie - sprevádzaná prehliadka príbehom ilustrátorstva a miesta žien v ňom; Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava 

Viac na: https://bit.ly/47N8wJT

 

27. Septembra 2023

8.45

09.00 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 12.00

12.00 - 12.30

Otvorenie druhého dňa konferencie

PANELOVÁ DISKUSIA: Naučil sa európsky pracovný trh byť férovejší ku všetkým ženám?

 

Mgr. Monika Uhlerová, PhD. | prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR

Mgr. Nikoleta Slavíková | koordinátorka pre oblasť zamestnanosti v rámci pôsobnosti odboru koncepcií a analýz, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Mgr. Mikuláš Lakatoš | koordinátor pre oblasť zdravia, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Saša Uhlová | investigatívna novinárka, online deník Alarm

Frohar Poya | vedúca výskumu a dosahu, Európska sieť migrantiek

 

Prestávka

Využitie potenciálu plánov rodovej rovnosti a rodových auditov

 

Zistenia z implementácie plánu rodovej rovnosti UCM

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. | prorektorka pre vedu a výskum, Univerzita sv. Cyrila and Metoda v Trnave

Prípadová štúdia rodového auditu

Mgr. Zuzana Očenášová, PhD. | vedecká pracovníčka, Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD. | zástupca riaditeľky, Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied

 

Komplexné riešenia pre udržateľnú zmenu

Mgr. Michaela Jankovičová | rodová expertka, občianske združenie RISOTO

 

Zhrnutie zistení a ukončenie konferencie

bottom of page