top of page

Na ceste k rodovej rovnosti v Európe

26. – 27. Septembra 2023, Hotel Sorea Regia, Bratislava

Ambíciou konferencie je pomôcť identifikovať spoločné stratégie na dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom v rôznych profesionálnych sférach a zároveň zabezpečiť rodovú rovnosť. Cieľmi konferencie je taktiež preskúmať možnosti zosúladenia pracovného a osobného života vo výskumných a akademických profesiách a nájsť spôsoby, ako zamedziť diskriminácii začínajúcich vedeckých pracovníčok; identifikovať opatrenia na prevenciu sexuálneho obťažovania na pracovisku, s dôrazom na rôzne sektory a vzdelávacie prostredie, a zároveň riešiť širšiu diskrimináciu na základe rodovej identity; ako aj skúmať rôzne prístupy k zosúladeniu pracovného a osobného života v rôznych krajinách a identifikovať prekážky a riešenia v rámci rodovej rovnosti.

Program konferencie

Pdf verzia je dostupná na stiahnutie a čítanie tu.

Informácie o rečníkoch a rečníčkach a ich príspevkoch sú dostupné tu.

Online stream prebiehal na stránke Facebook.

Fotky z konferencie sa postupne nahrávajú a sú dostupné na Google Drive

Ako prebiehala konferencia si môžete prečítať v tomto dokumente.

26. Septembra 2023

08.30 - 09.00

09.00 - 09.30

09.30 - 10.30

 

10.30 - 11.00

11.00 - 12.15

SEKCIA I

SEKCIA II

SEKCIA III

12.15 - 13.30

13.30 - 14.30

 

14.30 - 15.45

SEKCIA I

 

 

 

 

 

 

SEKCIA II

 

SEKCIA III

15.45 - 16.00

 

16.00 - 17.00

19.00

Registrácia

 

Otvorenie konferencie

 

PANELOVÁ DISKUSIA: Zosúlaďovanie pracovného a osobného života ako priorita európskych politík

Dr. Miguel de la Corte-Rodríguez | odborník na rodinnú politiku a rodovú rovnosť pre Španielsko, vedecký pracovník KU Leuven

PhDr. Silvia Porubänová | sociologička, odborníčka v oblasti rodovej rovnosti, výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Tatjana Pladere, MSc, PhD. | mimoriadna profesorka Lotyšskej Univerzity v Rige, členka správnej rady Asociácie začínajúcich výskumných pracovníkov a pracovníčok v Lotyšskej republike

Prestávka

 

PARALELNÉ SEKCIE

 

Zosúlaďovanie pracovného a osobného života vo výskumných a akademických profesiách

 

Diskriminácia začínajúcich vedeckých pracovníčok – prípadová štúdia

Anete Ilves, MA, PhD. | právnička, Kancelária verejného ochrancu práv Lotyšská republika

Rodová rovnosť vo vedeckých a akademických profesiách

PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD. | odborná referentka/vysokoškolská učiteľka, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra sociálnych štúdií a etnológie

Príklady skúmania zosúlaďovania pracovného a osobného života

 

Diskriminácia rodičov v pracovnoprávnych vzťahoch

Mgr. Michaela Šinaľ | právnička sekcie rovného zaobchádzania,  Kancelář veřejného ochránce práv ČR

Mgr. Jakub Konečný | vedúci výskumného úseku, Kancelář veřejného ochránce práv ČR

Zosúlaďovanie pracovného a osobného života v učiteľských profesiách

Mgr. Veronika Michvocíková, PhD. | odborná asistentka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. | dekanka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky

Zosúlaďovanie pracovného a osobného života na Slovensku

Mgr. Anna Máriássyová | výskumníčka, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Mgr. Michaela Ujházyová, PhD. | vedúca výskumnej činnosti, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Mgr. Radka Vicenová, PhD. | výskumníčka, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Sexizmus v práci, sexizmus v podnikaní

 

Rodová diskriminácia na pracovisku v kontexte judikatúry Súdneho dvora EÚ

JUDr. Viera Petrášová, PhD. | Združenie lesníčiek

Rodová vyváženosť v riadiacich funkciách v politike EÚ

JUDr. Mária Havelková, PhD. | zástupkyňa riaditeľky, Ústav klinického právneho vzdelávania, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M. | odborná asistentka, Katedra ekonómie a financií, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave

Rod a umelá inteligencia

Mgr. et Mgr. Jana Novohradská | konzultantka pre agendu umelej inteligencie a ženy v digitálnej dobe, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zaostrené na sexizmus v pomáhajúcich profesiách

PhDr. Zuzana Draková, PhD. | prodekanka pre rodovú rovnosť, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Obed

 

PANELOVÁ DISKUSIA: Spolupráca v presadzovaní rodovej rovnosti v pracovnej oblasti

Mgr. Zuzana Pavlíčková, LL.M. | vedúca externej činnosti a medzinárodných vzťahov Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Antra Boča, MSc, PhD. | vedecko-výskumná pracovníčka Lotyšskej Univerzity v Rige, členka správnej rady Asociácie začínajúcich výskumných pracovníkov a pracovníčok v Lotyšskej republike

Mgr. Dalimila Solnická | vedúca úseku inšpekcie povinností zamestnávateľov vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov, Štátny úrad inšpektorátu práce ČR

Helle Ruusing | poradkyňa pre komunikáciu, Úrad komisára pre rodovú rovnosť a rovnaké zaobchádzanie v Estónsku

PARALELNÉ SEKCIE

 

Zosúlaďovanie pracovného a osobného života

 

Úloha antidiskriminačných orgánov v podporovaní zosúlaďovania pracovného a osobného života na príklade angažovania sa Kancelárie komisára pre ľudské práva v transpozícii Smernice 2019/1158 v Poľsku

prof. AJP, dr hab. Aleksandra Szczerba | Kancelária Komisára pre ľudské práva v Poľsku, Univerzita J. P. v Gorzów Wielkopolski

 

Politické prístupy brániace reforme rodinnej politiky zvyšujúcej rodovú rovnosť v Českej republike

Mgr. Lucie Novotná, MA | vedecko-výskumná pracovníčka, Katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálnych vied, Masarykova Univerzita Brno

Vplyv rodového rozdelenia starostlivosti o rodinu a domácich prác na profesionálny život pracujúcich žien v Bosne a Hercegovine

Ivona Ražnatović, MA, PhD. | poradkyňa pre komunikáciu a medzinárodnú spoluprácu, Kancelária verejného ochrancu práv v Bosne a Hercegovine

Sexuálne obťažovanie

Prípadové štúdie riešených podnetov KVOP ČR

JUDr. Iva Palkovská, PhD. | právnička odboru rovného zaobchádzania, Kancelář veřejného ochránce práv ČR

 

Monitoring a advokačná činnosť pre efektívnejšiu prevenciu sexuálneho obťažovania

Anastasia Chalkia, PhD. | poradkyňa pre ľudské práva, Národná komisia Grécka pre ľudské práva

Prípady sexuálneho obťažovania vo vzdelávaní

Mgr. Michal Horváth | školiteľ v oblasti ľudských práv, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Mgr. Veronika Michelčíková | právnička, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

 

Sexuálne obťažovanie v ozbrojených silách

JUDr. Mária Blehová | Tím pre integráciu síl NATO Slovensko

Rod, intersekcionalita a diskriminácia v pracovnej oblasti

Intersekcionalita rodovej identity a zdravotného znevýhodnenia

Mgr. Viera Hincová | psychologička a lektorka v oblasti inklúzie vo vzdelávaní, A Centrum

Zamestnávanie LGBTIQ ľudí vo verejnom sektore

Mgr. Karel Suda | právnik odboru rovného zaobchádzania, Kancelář veřejného ochránce práv

 

A Vy koľko máte rokov? Skúsenosti žien s diskrimináciou v práci vo vyššom veku

Mgr. Michaela Ujházyová, PhD. | vedúca výskumnej činnosti, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

 

Prestávka

PANELOVÁ DISKUSIA: Chceme (naozaj) zastaviť sexuálne obťažovanie v pracovných kolektívoch?

 

Mgr. Veronika Valkovičová, PhD. | sociálna vedkyňa, Sociologický ústav SAV,

Pedagogická fakulta UK

Mgr. Andrea Fábiková, PhD. | vedecko-výskumná pracovníčka, Centrum rodových štúdií, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Tamara Čipková, PhD. | odborná asistentka Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

JUDr. Eva Janovičová | ochrankyňa práv Masarykovej univerzity Brno

Ing. Oľga Pietruchová, MA | expertka na rodovo podmienené násilie, UNHCR

Večerný program

TOTO! je príbeh ilustrácie - sprevádzaná prehliadka príbehom ilustrátorstva a miesta žien v ňom; Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava 

Viac na: https://bit.ly/47N8wJT

 

27. Septembra 2023

8.45

09.00 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 12.00

12.00 - 12.30

Otvorenie druhého dňa konferencie

PANELOVÁ DISKUSIA: Naučil sa európsky pracovný trh byť férovejší ku všetkým ženám?

 

Mgr. Monika Uhlerová, PhD. | prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR

Mgr. Nikoleta Slavíková | koordinátorka pre oblasť zamestnanosti v rámci pôsobnosti odboru koncepcií a analýz, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Mgr. Mikuláš Lakatoš | koordinátor pre oblasť zdravia, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity

Frohar Poya | vedúca výskumu a dosahu, Európska sieť migrantiek

 

Prestávka

Využitie potenciálu plánov rodovej rovnosti a rodových auditov

 

Zistenia z implementácie plánu rodovej rovnosti UCM

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. | prorektorka pre vedu a výskum, Univerzita sv. Cyrila and Metoda v Trnave

Prípadová štúdia rodového auditu

Mgr. Zuzana Očenášová, PhD. | vedecká pracovníčka, Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD. | zástupca riaditeľky, Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied

 

Komplexné riešenia pre udržateľnú zmenu

Mgr. Michaela Jankovičová | rodová expertka, občianske združenie RISOTO

 

Zhrnutie zistení a ukončenie konferencie

bottom of page