top of page

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dospelý účastník/Dospelá účastníčka

Odoslaním formulára do súťaže "Zatoč so stereotypmi" udeľujem prevádzkovateľovi Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,  so sídlom  Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO (ďalej len "prevádzkovateľ") podľa čl. 6 prvého bodu písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely: 
vyhodnotenie súťaže, odovzdanie vecných cien a ocenení, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zaslanie informácií týkajúcich sa súťaže, prípade doplnenie alebo vysvetlenie podmienok súťaže, a to v rozsahu:

  • meno a priezvisko, vek, navštevovaná škola, bydlisko, e-mailová adresa.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem najviac do 31. októbra 2024. Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  • e-mailovou žiadosťou zaslanou na adresu: info@snslp.sk

  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Neplnoletý účastník/Neplnoletá účastníčka
 

Odoslaním formulára do súťaže "Zatoč so stereotypmi" udeľujem prevádzkovateľovi Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,  so sídlom  Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO (ďalej len "prevádzkovateľ") podľa čl. 6 prvého bodu písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ako  rodič/zákonný zástupca neplnoletého účastníka/neplnoletej účastníčky súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a osobných údajov neplnoletého účastníka/neplnoletej účastníčky pre účely: vyhodnotenie súťaže, odovzdanie vecných cien a ocenení, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zaslanie informácií týkajúcich sa súťaže, prípade doplnenie alebo vysvetlenie podmienok súťaže, a to v rozsahu:

 

  • meno a priezvisko, vek, navštevovaná škola, bydlisko, e-mailová adresa.
     

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem najviac do 31. októbra 2024. Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje a údaje neplnoletého účastníka/neplnoletej účastníčky mechanicky zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  • e-mailovou žiadosťou zaslanou na adresu: info@snslp.sk

  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Prihlásenie účastníka/účastníčky školou
 

Školy, ktoré do súťaže prihlásia a pošlú diela svojich žiačok a žiakov sú zodpovedné za ich súhlas v prípade plnoletosti a súhlas rodičov/zákonných zástupcov pri ich neplnoletosti s účasťou v súťaži, spracúvaním ich osobných údajov a zverejnením audiovizuálneho diela.

bottom of page